Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce Chynorany

P O Z V Á N K A

          Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Chynoranoch na 25. marca  2015  so začiatkom o 18,00 hod. na Obecnom úrade v  v Chynoranoch.

Program:

1)     Otvorenie

2)     Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky

3)     Program rokovania

4)     Prerokovanie možnosti financovania rekonštrukcie a modernizácie nového LED osvetlenia obce Chynorany

5)     Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemkov priamym predajom, osobitným zreteľom,  vecné bremeno na pozemok,  riešenie verejných priestranstiev

6)     Havarijný stav strechy na pavilóne MŠ

  

 V Chynoranoch dňa 19.3.2015

                                                                              Bc. Mária Lachkovičová

                                                                                      starostka obce


 

Občianske združenie Beniakove Chynorany

si Vás dovoľuje osloviť a požiadať o finančnú podporu súťaže Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany formou poukázania 2 % z Vašich daní. Ďalší ročník sa bude konať v dňoch 5.-6.12.2015 v našej obci Chynorany.

Slovenský festival poézie Beniakove  Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského amatérskeho prednesu, poskytuje priestor pre vzájomnú konfrontáciu výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou, formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka, nášho rodáka, duchovnú poéziu a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte.

Tlačivá na vyplnenie a podanie: 


 

 

 

 


 

Kultúrno - spoločenské noviny obyvateľov obce Chynorany

Chynorianske  noviny vydáva obec Chynorany v náklade  450 kusov, počet vydaní v kalendárnom roku je 6.

Poslaním Chynorianskych novín je uspokojovať potreby čitateľa - občana, informovať ho o dianí v regióne a dávať mu priestor na vyjadrenie svojich názorov a potrieb.Toto regionálne obecné periodikum nielen informuje, ale aj vysvetľuje mu význam udalostí, podporuje kultúrne aktivity v obci, zabáva, kritizuje, a jeho primárnou úlohou je najmä integrovať, to znamená vystupovať ako spájací článok medzi občanmi a obcou, či medzi občanmi navzájom, vytvárať pocit spoločenského povedomia.Kontaktujte nás:Pomôžte nám vylepšovať Chynorianske noviny, aby sme ich pre Vás pripravovali také, aké si naozaj želáte!

Máte podnety, tipy, nápady? Disponujete informáciami, o ktoré by ste sa chceli podeliťs ostatnými občanmi obce? Chcete sa nájsť v ďalšom čísle?

Kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese:

chynorianskenoviny@gmail.com alebo podateľňa@chynorany.sk


 


1773015

26.3.2015
Úvodná stránka