Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.2.2019

Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m  4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Chynoranoch na 27. februára 2019 /streda/ so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Chynorany.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Program rokovania
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh VZN č. 1/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Chynorany
 6. Návrh VZN č. 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2014 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za poskytované služby v zariadení seniorov
 7. Návrh VZN č. 3/2019 o verejnom poriadku na území obce Chynorany
 8. Návrh VZN č. 4/2019 o poplatkoch v školskom zariadení
 9. Návrh VZN č. 5/2019  - Požiarny poriadok obce Chynorany
 10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chynorany za rok 2018
 11. Návrh na pridelenie 16 obecných nájomných bytov
 12. Kultúrny kalendár na rok 2019
 13. Zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
 14. Zlepšenie technického vybavenia učební ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany – elektroinštalácie – naviac práce
 15. Správa o výsledku vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže
 16. Umiestnenie občana p. Buláka v zariadení pre seniorov a doplácanie
 17. Žiadosť ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie  - športová a pohybová príprava pre žiačku ich školy, ktorá má trvalé bydlisko v obci Chynorany
 18. Žiadosť M-Market, a.s. Námestie republiky 5994/32, Lučenec o odkúpenie pozemku parc. č. 357/2

V Chynoranoch dňa 18.2.2019

                                                                        Bc. Mária Lachkovičová
                                                                               starostka obce

Uznesenie

Zápisnica

ÚvodÚvodná stránka