Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 26.6.2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov     z v o l á v a m 
6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Chynoranoch na 26. júna 2019 /streda/ so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Chynorany.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Program rokovania
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Záverečný účet Obce Chynorany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
 6. Návrh VZN č. 6/2019, ktorým sa ruší VZN č. 5/2019 Požiarny poriadok Obce Chynorany
 7. Návrh VZN č. 7/2019, ktorým sa mení VZN č. 4/2019 o poplatkoch v školských zariadeniach
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
 9. Informácia o vykonanej kontrole Okresnou prokuratúru Partizánske
 10. Návrh na zrušenie verejnej obchodnej súťaže – parc. reg. C KN č. 2321/3                                                            
 11. Návrh na prevod majetku Obce Chynorany parc. reg. C KN č. 357/2 spoločnosti M-Market, Lučenec
 12. Návrh na odvolanie 2 členov Rady školy pri ZŠ V. Beniaka s MŠ a návrh na menovanie 2 nových členov
 13. Návrh na pridelenie bytu v Bytovom dome 14 b.j.
 14. Návrh na zrušenie uznesenia č. 479/2018 o poskytovaní finančného príspevku Igorovi Lencemu
 15. Žiadosť Evy Balážovej, manažérky obchodnej skupiny Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. o prenájom priestorov na Obvodnom zdravotnom stredisku Chynorany
 16. Žiadosť Mesta Bánovce nad Bebr. o poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centre voľného času Bánovce nad Bebr. – výtvarný krúžok
 17. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Chynorany za rok 2018
 18. Zmena termínu realizácie terénnej sociálnej práce v rámci projektu Terénna sociálna práca v obciach I.
 19. Posúdenie opodstatnenosti vyplatenia rozdielu ceny medzi skutočnými výdavkami na technickú vybavenosť Bytového domu 16 b.j. z dotácie MDVaRR SR a úverom zo ŠFRB
 20. Oznámenie ŠFRB o poskytnutí podpory vo výške 539 830,00 eur na kúpu nájomného bytového domu a o poskytnutí podpory vo výške 12 110,- eur na obstaranie technickej vybavenosti k Bytovému domu 16 b.j. pri úrokovej sadzbe 1 %
 21. Informácia o schválených projektoch na rok 2019
 22. Informácia z Valného zhromaždenia spoločnosti Borina, s.r.o. Livinské Opatovce
 23. Informácia z Valného zhromaždenia MAS Stredné Ponitrie
 24. Informácia z Valného zhromaždenia Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Z dôvodu obsiahlosti Záverečného účtu obce Chynorany za rok 2018 a vyhodnotenia plnenia Programového rozpočtu za rok 2018 Vám oznamujeme, že tieto materiály sú zverejnené na hlavnej stránke obce Chynorany /www.chynorany.sk/.

 V Chynoranoch dňa 14.6.2019

                                                                     Bc. Mária Lachkovičová, starostka obce                

Uznesenie

Zápisnica

ÚvodÚvodná stránka