Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Hlavný kontrolór obce

Ing. Jozef Baraník

e-mail: hlavnykontrolor@chynorany.sk

Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18§ 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení.
Je zvolený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo       vlastníctve iných  právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
 • vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami   a s majetkom obce

Preveruje:

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
 • pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:

 • vzdaním sa funkcie
 • odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení
 • uplynutím funkčného obdobia.


Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.


 

Voľba hlavného kontrolóra obce Chynorany

Dňa 19.9.2014 o 17:00 hod v zasadačke Obecného úradu v Chynoranoch sa uskutočnila voľba

hlavného kontrolóra obce Chynorany na roky 2014 - 2020. Zvukový záznam z tejto voľby si môžete vypočuť tu.....


 

Hlavný kontrolór - súbory na stiahnutie

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019
 Plan-kontrolnej-cinnosti-HK-I-2019-Chynorany.pdf (203.6 kB) (203.6 kB)

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018
 kontrolna-cinnost-1-polrok-2018.pdf (823.4 kB) (823.4 kB)

Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce
 Odborné_stanovisko_hlavného_kontrolóra_obce_Chynorany_k.pdf (273.3 kB) (273.3 kB)

Plán_kontrolnej_činnosti_HK_obce_na_II_2017
 plan_kontr.cinnosti druhý polrok 2017.pdf (129.1 kB) (129.1 kB)

Záverečný_účet_obce_2016
 Záverečný_účet_obce_2016.pdf (770.7 kB) (770.7 kB)

príloha č_1 k záverečnému účtu obce
 príloha č_1 k záverečnému účtu obce.pdf (849 kB) (849 kB)

príloha č.2 záverečný učet obce plnenie PR obce za rok 2016
 plnenie- 2016 Programový rozpočet obce Chynorany.pdf (339.5 kB) (339.5 kB)

Plán_kontrolnej_činnosti_HK_obce_na_I_2017
 Plán_kontrolnej_činnosti_HK_obce_na_I_2017_Chynorany.pdf (376.5 kB) (376.5 kB)

Navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_2016_Chynorany II. polrok
 Navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_2016_Chynorany.pdf (200.9 kB) (200.9 kB)

ODBORNÉ_STANOVISKO_HLAVNÉHO_KONTROLÓRA_OBCE_CHYNORANY 2016
 ODBORNÉ_STANOVISKO_HLAVNÉHO_KONTROLÓRA_OBCE_CHYNORANY.pdf (258.2 kB) (258.2 kB)

návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2016
 návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2016.pdf (355.4 kB) (355.4 kB)

plán_kontrolnej_činnosti_HK_IV._stvrtrok_2015_a_I._stvrtrok_2016
 plán_kontrolnej_činnosti_HK_IV._stvrtrok_2015_a_I._stvrtrok_2016.pdf (190.6 kB) (190.6 kB)

stanovisko k rozpočtu 2014
 Stanov.k_rozpočtu_2014_.pdf (463.5 kB) (463.5 kB)

stanovisko k rozpočtu 2015
 stanovisko_k_navrhu_rozpoctu_2015_-_2017.pdf (497.4 kB) (497.4 kB)

záverečný účet obce 2014
 zaverecny_ucet_2014.pdf (892.9 kB) (892.9 kB)

stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2014
 stanovisko_k_navrhu_zaverecneho_uctu_za_rok_2014.pdf (60.8 kB) (60.8 kB)

vysvetlenie k stanovisku za rok 2014
 vysvetlenie_k_stanovisku_k_zaverecnemu_uctu.pdf (195.4 kB) (195.4 kB)

plán_kontrolnej_činnosti_HK_II._a_III._stvrtrok_2015
 plán_kontrolnej_činnosti_HK_II._a_III._stvrtrok_2015.pdf (23.7 kB) (23.7 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Chynorany
 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Chynorany.pdf (260 kB) (260 kB)

zápisnica o prerokovaní správy o výsledku finančnej kontroly
 zápisnica o prerokovaní správy o výsledku finančnej kontroly.pdf (139.8 kB) (139.8 kB)

správa o výsledku následnej finančnej kontroly
 správa o výsledku následnej finančnej kontroly.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Chynorany za rok 2013
 stanov.k_záv.účtu.pdf (453.1 kB) (453.1 kB)

záverečný účet obce
 záverečnýúč2013.pdf (373.7 kB) (373.7 kB)

správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Chynorany za rok 2013
 správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Chynorany za rok 2013.pdf (73.2 kB) (73.2 kB)

S t a n o v i s k o hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2014 – 2016 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014
 Stanov.k_rozpočtu_2014_.pdf (114.7 kB) (114.7 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Chynorany na I. polrok 2014
 Plán_kontr._I.polr.2014.pdf (60 kB) (60 kB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Chynorany na II. polrok 2013
 plán II.polr.i 2013.pdf (32.3 kB) (32.3 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Chynorany na I. polrok 2013
 plán I.polr. 2013.pdf (33.1 kB) (33.1 kB)

S P R Á V A o činnosti hlavného kontrolóra obce Chynorany za obdobie január – august 2013
 správa za I.polrok.pdf (41.9 kB) (41.9 kB)

ÚvodÚvodná stránka