Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Obec Chynorany v zastúpení Bc. Máriou Lachkovičovou, starostkou obce vyhlasuje v zmysle  § 9a odst.1 písm. a) zak. SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejších  návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy  na predaj nehnuteľného majetku a to parcely  reg. C KN  č.2321/3 o výmere  659 m², druh zastavané plochy a nádvoria , k.ú. Chynorany.
Obchodná verejná súťaž začína dňom zverejnenia Podmienok  obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.


 
 
ÚvodÚvodná stránka