Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - parcela

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - parcelaVytlačiť
 

Obec Chynorany v zastúpení Bc. Máriou Lachkovičovou , starostkou obce vyhlasuje v zmysle  § 9a odst.1 písm. a) zak. SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejších  návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy  na predaj nehnuteľného majetku a to
parcely  reg. C KN  č. 107 o výmere  1003 m², druh ostatné plochy, LV 3112 ,k.ú. Chynorany.                      .
Podmienky  verejnej obchodnej súťaže je možné získať na Obecnom úrade v Chynoranoch na telefónnom čísle 038/5423383  ,na úradnej tabuli a na webovej stránke obce  .


 
 
ÚvodÚvodná stránka