Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Plán práce

Plán práce na rok 2017

Predkladaný Plán práce na rok 2017 zahŕňa  hlavné  plánované aktivity našej organizácie, nie je to však materiál nemenný, v priebehu roka môže byť doplnený.


I. štvrťrok (január – marec)

V tomto období bude činnosť ZO sústredená najmä na práce spojené s uzavretím hospodárenia v minulom roku.

Dôležitou úlohou pre výbor ZO v tomto období  je po formálnej a organizačnej stránke pripraviť  a uskutočniť výročnú členskú schôdzu, pripraviť plán činnosti  a rozpočet na rok 2017.

V rámci spolupráce s obcou a inými spoločenskými organizáciami podieľať sa na  realizácii tradičného fašiangového jarmoku

Podieľať sa na vypracovaní novej zmluvy medzi Obecným úradom Chynorany a ZO SZZ Chynorany  o nájme  časti priestorov Spracovateľského centra


II. štvrťrok (apríl –jún)

Preverenie stavu    časti budovy „ Spracovateľského centra“,  v prípade zistenia menších závad a nedostatkov  zabezpečiť ich nevyhnutnú opravu, v prípade potreby väčších investičných nákladov  požiadať obec ako majiteľa budovy o zaradenie   opravy do plánu investícií  na nasledujúci rok.

Vypracovať a uzavrieť novú zmluvu o prenájme priestorov bývalého Domu záhradkárov.

Informovať chynoriansku verejnosť formou článku do  Chynorianskych novín  o priebehu členskej schôdze a  aktuálnej činnosti a plánovaných  akciách ZO  SZZ v roku 2017.

Priebežne informovať  záhradkárov o aktuálnych  nebezpečenstvách ohrozenia ovocných drevín, ovocia  a zeleniny škodcami a chorobami.

Navrhnúť tematický zájazd pre členov ZO, prípadne i ich rodinných príslušníkov a ostatných záujemcov.


III. štvrťrok ( júl – september)

Uskutočniť tematický zájazd  či už samostatne, alebo  v spolupráci s inými miestnymi  organizáciami.

Pripraviť a dohodnúť podmienky drvenia a odšťavovania ovocia a zahájiť túto činnosť.

Podieľať sa na príprave a realizácii Dňa obce.

Pripraviť  a uskutočniť slávnostné  zasadanie k 80.výročiu založenia Ovocinárskej a záhradkárskej organizácie v Chynoranoch.

Pripraviť a zrealizovať výstavu ovocia a zeleniny.
 

IV. štvrťrok (október – december)

V poslednej časti roka nás čaká nasledovná činnosť:

Zabezpečenie exponátov pre  celoštátnu výstavu  „Jablko a hruška roka 2017.

Zhodnotenie  drvenia  a odšťavovania ovocia.

Uskutočnenie inventarizácie majetku  základnej organizácie.

Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce.

Spoločné posedenie členov ZO SZZ z príležitosti ukončenia  kalendárneho roka.

 

V tomto roku chceme spolupracovať s obecným úradom, základnou a materskou školou a ostatnými spoločenskými  organizáciami pri zabezpečovaní tradičných chynorianskych podujatí. Chceme aj v tomto roku pokračovať v brigádnickej činnosti v priestoroch Spracovateľského centra i vo farskej záhrade   so zameraním sa  najmä na  mechanickú i chemickú starostlivosť o ovocné stromy a zber ovocia.

Dôležitou súčasťou činnosti našej organizácie budú schôdze výboru základnej organizácie , ktoré sa uskutočňujú približne raz mesačne v priebehu celého roka a na ktorých sa hodnotí, upresňuje a dopĺňa  program činnosti našej organizácie podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek.

 

Chynorany, 26.2.2017   

                                                                  Výbor ZO SZZ Chynorany


 
ÚvodÚvodná stránka