Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Poskytnutie sociálnej služby v obci

  • Poskytnutie sociálnej služby v obci

Ako postupovať pri podávaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby

Každý občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby musí podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. (proces č. 1)
Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže občan podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. (proces č. 2)
Proces č. 1 :
1. Ak ste občan s trvalým pobytom v obci Chynorany a máte záujem o poskytovanie sociálnej služby vyplníte Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.
2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje (uvediete osobu, ktorá sociálnu službu potrebuje).
3. V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby(pobytovú, terénnu). Vyberiete si teda to, čo si myslíte, že momentálne bude riešiť Vašu sociálnu situáciu.
4. Prílohou žiadosti je „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.). V prípade, ak je žiadateľ v čase podania žiadosti hospitalizovaný v nemocnici, môže doložiť lekársku správu od ošetrujúceho lekára. Ak žiadateľ vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať žiadosť aj iná fyzická osoba.
5. Kompletne vyplnenú a podpísanú „ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „ Lekársky nález alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Obecný úrad Chynorany, ( kancelária č. 103 alebo podateľňa č. 102), alebo zašlete poštou na adresu Obecného úradu Chynorany, Cintorínska 45/1, 95633 Chynorany.
6. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku. 7. Na základe zdravotného a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Ak chce žiadateľ využiť svoje právo v zmysle § 53 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a vzdať sa tým opravného prostriedku proti rozhodnutiu o odkázanosti na sociálnu službu, Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť na základe vzdania sa práva na odvolanie a stane sa právne záväzným. V prípade, ak sa chce žiadateľ vzdať práva na odvolanie voči Rozhodnutiu o odkázanosti na sociálnu službu, ale nemôže prísť osobne podpísať vzdanie sa práva na odvolanie, môže na základe „Splnomocnenia“ splnomocniť ním určenú osobu na jeho zastupovanie v celom konaní o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá môže potrebné dokumenty zaňho prevziať. 8. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzatvorená „ Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ ( občan vykoná nasledovný proces č.2 ) :

Proces č.2 :
V „ Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený ( na každú sociálnu službu je potrebné podať novú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby).
Do žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné doložiť:

  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny , resp. Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku (dôchodkový výmer)
  • doklad o majetkových pomeroch ( t. j. tlačivo „ Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“, ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike alebo u notára )

Po podaní vyššie uvedenej žiadosti bude s Vami uzavretá „ Zmluva o poskytovaní sociálnej služby “, na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.


Tlačivá : www.chynorany.sk – sekcia tlačivá na stiahnutie: tlačivá k poskytnutiu sociálnej služby, alebo osobne Obecný úrad Chynorany číslo kancelárie 103, alebo podateľňa OcÚ Chynorany.


 
ÚvodÚvodná stránka