Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Správne konania

Správne konanie

Správny poriadok je daný zákonom č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní. Tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď

písomne na adresu: Obecný úrad Chynorany, Cintorínska 45/1, 956 33 Chynorany alebo
ektronicky na adresu: tomkova@chynorany.sk

v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.

 

Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní /správny poriadok/

       

Pôsobnosť obce podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny


 
začaté správne konania
číslo konaniapredmet konaniadátum zverejnenia informácielehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
S2017/00234/2o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 odst.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks brezy previsnutej , parc. reg. KN –C 233/1, druh pôdy zastavaná plochy , l ks jaseň štíhly parc.reg. KN-C č. 636/3 ,druh pôdy ostatné plochy , k.ú. Bošany , LV 1209.20.3.201727.3.2017
S2017/00222o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 odst.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks dreviny –jedľa biela s obvodom kmeňov vo výške 130 cm nad zemou je 120 cm.Drevina rastie na pozemku parcely reg. C KN č.2561/1 , druh pozemku záhrady k.ú. Chynorany7.3.201714.7.2017
S2017/0098/2o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 odst.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks smreku červeného .Dreviny sa nachádzajú na pozemku parc. C KN č. 1/8 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , k.ú. Chynorany, LV 206419.1.201726.1.2017
S2016/00610o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub podľa § 47 odst.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks borovica, 1 ks smrek obyčajný. Dreviny rastú na pozemku KN –C, parcela č. 825 , zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Chynorany. 21.9.201628.9.2016
S2016/591/3o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub na výrub drevíny podľa § 47 odst.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks smrek obyčajný . Drevina rastie na pozemku KN –C, parcela č. 2065 , zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Chynorany.19.9.201626.9.2016
S2016/00589o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrubdrevín podľa § 47 odst.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 2 ks smreku obyčajného .Dreviny sa nachádzajú na pozemku parc. C KN č. 2292 , druh pozemku záhrada , k.ú. Chynorany.19.9.201626.9.2016
S2016/00566o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrubdrevín podľa § 47 odst.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks smreku obyčajného .Dreviny sa nachádzajú na pozemku parc. C KN č. 2424 ,zastavané plochy a nádvoria , k.ú. Chynorany.9.9.201616.9.2016
S2016/00240/3o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrubpodľa § 47 odst.3 zákona na výrub dreviny 1 ks lipy veľkolistej/ Tilia platyphyllos/, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou je 140 cm, ktorý sa nachádza na parcele E-KN parcela č. 45, druh pôdy zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Chynorany. 6.4.201613.4.2016
S2016/00171o začatí správneho kon. vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny podľa §47 odst. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Ide o výrub 2ks jablone domácej, 2 ks slivky domácej, parc. č.2507, druh pôdy záhrady, krovitý porast baza čierna 11 m19.2.201626.2.2016
S2016/00094o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks stromov, jabloň domáca ( Malus Mill), ktoré sa nachádzajú na parcele reg. „C“ č. 53/1 ,zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Chynorany.29.1.20166.2.2016
S2015/00579o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks lipy veľkolistá/Tillia platyphyllos grandifilia/ ktorá sa nachádza na parcele č. 45 k.ú Chynorany3.11.201511.11.2015
S2015/00511o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks orech, 2 ks smrek obyčajný , 1 ks jabloň domáca, 1 ks borovica horská , 1 ks tuja smaragd, ktoré sa nachádzajú na parcele č. 1669/2, 1675, 1674 k.ú Chynorany25.9.20159.10.2015
S2015/00202o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 11 ks stromov a 60m2 krovín, toré sa nachádzajú na parcele č. 368/1 a 368/5 k.ú Nadlice18.03.201525.03.2015
S2015/00175o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromov, ktoré sa nachádzajú na parcele č. 2559/1 k.ú Chynorany07.03.201514.03.2015
94/2014o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromov, ktoré sa nachádzajú na parcele č. 588/1 k.ú Chynorany04.02.201412.02.2014
48/2014o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromov, ktoré sa nachádzajú na parcele č. 745 k.ú Chynorany04.02.201412.02.2014
913/2013oznam o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2ks stromov, ktoré sa nachádzajú na parc. č. 74 k.ú. Chynorany20.12.201327.12.2013
852/2013o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5ks stromov, ktoré sa nachádzajú na parcele č. 1065 k.ú. Chynorany04.12.201311.12.2013
783/2013o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks stromov, ktoré sa nachádzajú na parcele č. 588/4 k.ú Chynorany15.11.201323.11.2013
ÚvodÚvodná stránka