Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Terénna sociálna práca

                                  plagát
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo NT TSP

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.  

Zmluva o spolupráci číslo  041/2016

Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I :   01.07.2016

Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019


Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečuje táto zamestnankyňa našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Eva Rohutná

E- mail: tsp@chynorany.sk

Tel. kontakt: 0918 948 623

Adresa kancelárie: Cintorínska 45/1, 956 33 Chynorany

Pracovný čas: Pondelok – Piatok :     7:30 – 15:30 hod


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo Implementačnej agentúre MPSVR SR žiadosť o zmenu, ktorou sa mení termín realizácie terénnej sociálnej práce spolupracujúcimi subjektami v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I do 31. augusta 2019.
Obci Chynorany bol zaslaný Dodatok k Zmluve o spolupráci. Zmluva číslo  041/2016, bola podpísaná dňa 22.3.2016 so začiatkom realizácie Národného projektu MPSVR v obci dňom 01.07.2016 do 30.6.2019. Dodatok sa týka článku 14 Zmluvy – Záverečné ustanovenia a mení sa tak, že v odseku 14.2 sa mení nasledovne:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.08.2019.
Dodatkom sa tak doba trvania projektu predĺžila o dva mesiace.


 
ÚvodÚvodná stránka