Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

VZN obce Chynorany

Všeobecne záväzné nariadenia 2017 VZN na stiahnutie

číslo VZN názov VZN schválené dňa účinné odo dňa
1/2017 VZN č. 1 /2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Chynorany 30.8.2017 15.9.2017
       

Všeobecne záväzné nariadenia 2016 VZN na stiahnutie

číslo VZN názov VZN

schválené

dňa

účinné

odo dňa

1/2016

VZN o čistote a poriadku obce Chynorany                          

30.3.2016 14.4.2016
2/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chynorany 15.6.2016 1.7.2016
3/2016 VZN  ktorým sa ruší VZN č. 1/1996 o kontrole 15.6.2016 1.7.2016
4/2016 VZN O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Chynorany 26.10.2016 10.11.2016

 

Všeobecne záväzné nariadenia r.2015 VZN na stiahnutie

číslo 

VZN

názov VZN

schválené

dňa

účinné

odo dňa

1/2015 VZN ktorým sa ruší VZN č. obce Chynorany č. 6/2008 o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení obce   25.2.2015 14.3.2015
2/2015

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Chynorany

23.9.2015 10.10.2015
3/2015

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území Obce Chynorany

23.9.2015 10.10.2015
4/2015

VZN ktorým sa  dopĺňa VZN č.1/2014 o spôsobe prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Obce Chynorany  

28.10.2015 12.11.2015
5/2015 VZN č. 5/2015 OBCE CHYNORANY K ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE Chynorany ZMENY A DOPLNKY č.1, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č.2/2004 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce Chynorany. 25.11.2015 10.12.2015
6/2015

VZN Obce Chynorany č. 6/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

9.12.2015 1.1.2016
7/2015

VZN č.7/2015 ktorým sa  dopĺňa VZN č.9/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9.12.2015 1.1.2016

Všeobecne záväzné nariadenia r.2014 VZN na stiahnutie

číslo VZN

názov VZN schválené dňa účinné odo dňa
1/2014 VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Obce Chynorany 10.1.2014 27.1.2014
2/2014

VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce

27.6.2014 15.7.2014
3/2014

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Chynorany

27.6.2014 15.7.2014
4/2014

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Obce Chynorany 

27.6.2014 14.7.2014
5/2014

VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov

27.8.2014 19.9.2014
6/2014 VZN ktorým sa ruší VZN č. 1/1998 – Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva zo dňa 22.06.1998 15.12.2014 31.12.2014
7/2014 VZN ktorým sa ruší VZN č. 1/2008 – o zápise detí do základnej školy 15.12.2014 31.12.2014
9/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2014 1.1.2015

Všeobecne záväzné nariadenia r.2013 VZN na stiahnutie

číslo VZN názov VZN schválené dňa účinné odo dňa
1/2013 VZN o podmienkach držania psov 25.1.2013 10.2.2013
3/2013 VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení 26.4.2013 12.5.2013
4/2013 VZN o financovaní centier voľného času 26.4.2013 12.5.2013
5/2013 VZN o poplatkoch v školských zariadeniach 28.6.2013 1.9.2013
6/2013 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov  a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Chynorany 8.11.2013 26.11.2013
7/2013 VZN o povoľovaní rozkopávok miestnych komunikácií 12.12.2013 28.12.2013
8/2013 VZN o používaní a ochrane obecných symbolov 12.12.2013 28.12.2013

Všeobecne záväzné nariadenia r.2012 VZN na stiahnutie

číslo VZN názov VZN schválené dňa účinné odo dňa
2/2012

VZN o zmene VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

25.5.2012 1.7.2012
4/2012 VZN o školskorn obvode Základnej školy Valentína Beniaka s materskou školou v Chynoranoch. 7.9.2012 24.9.2012

Všeobecne záväzné nariadenia 2011 VZN na stiahnutie

číslo VZN názov VZN schválené dňa účinné odo dňa
1/2011 VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác 29.4.2011 15.5.2011

Všeobecne záväzné nariadenia r.2010 až r.2008 VZN na stiahnutie

číslo VZN názov VZN schválené dňa účinné odo dňa
1/2010 VZN o určení názvov ulíc 9.11.2010 1.12.2010
1/2009

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

27.10.2009 15.11.2009
3/2009

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka v školských zariadeniach so sídlom na území obce Chynorany

15.12.2009 1.1.2010
4/2008 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu 16.12.2008 1.1.2009

 


 

 

Všeobecne záväzné nariadenia r.2007 a staršie VZN na stiahnutie

číslo VZN názov VZN schválené dňa účinné odo dňa
3/2007 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 11.12.2007 1.1.2008
2/2007 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 23.10.2007 1.12.2007
4/2005 VZN o určení názvu ulice 29.11.2005 15.12.2005
2/2004 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce Chynorany 31.8.2004 1.10.2004
3/1996 VZN o pravidlách spolunažívania 29.11.1996 20.12.1996
1/1996 VZN o kontrole 9.2.1996 16.3.1996

Všeobecne záväzné nariadenia obce

(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

plné znenie zákona o obecnom zriadení, § 6 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Chynorany - súbory na stiahnutie nájdete na ďalšej  strane


 

Návrh VZN

Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Chynorany

návrh VZN č. 1/2016 OBCE CHYNORANY o čistote a poriadku obce Chynorany

Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č.7/2015 ktorým sa dopĺňa VZN č.9/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné.

NÁVRH VZN č. 5/2015 OBCE CHYNORANY K ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE Chynorany ZMENY A DOPLNKY č.1, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č.2/2004 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce Chynorany

Návrhy VZN

VZN Obce Chynorany č. 5/2014 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov

návrhy VZN č.2, č.3, č.4, a návrh rokovacieho poriadku

VZN symboly Obce Chynorany

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Chynorany č. 7/2010 o iných verejnoprospešných službách

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Chynorany č. 6/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov

ÚvodÚvodná stránka