Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Verejné zhromaždenia

Zápisnica z 3. Verejného zhromaždenia obyvateľov obce Chynorany konaného dňa 29.11.2017 v zasadačke Obecného úradu v Chynoranoch

Začiatok zhromaždenia: 18.00 hod.
Ukončenie zhromaždenia: 20.00 hod.
Prítomní: 6 poslancov Obecného zastupiteľstva
Neprítomní: Roman Beniak, Mgr. Peter Božík, Zuzana Špániková
Ďalší prítomní: Bc. Mária Lachkovičová – starostka obce
Mgr. Eva Rohutná – terénna sociálna pracovníčka
Ing. Jozef Baránik – hlavný kontrolór obce
Zdenka Režná – kont. osoba OZ DOMICIL ZSS

K bodu 1) Otvorenie
Starostka obce Bc. Mária Lachkovičová otvorila a privítala na zhromaždení občanov všetkých prítomných poslancov a ostatných zúčastnených. Na zhromaždenie boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu zhromaždenia.

K bodu 2) Program zhromaždenia
Starostka oboznámila prítomných poslancov a ostatných zúčastnených s programom verejného zhromaždenia občanov.

K bodu 3) Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Chynorany na roky 2018 -2022.
Obec Chynorany v rámci sociálneho rozvoja obce, podľa zákona slúžiaceho ako nástroj štátnej politiky, ktorým je zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s dokumentom vydaným MPSVR Slovenskej republiky a to Národné priority rozvoja sociálnych služieb, pristúpila obec k vypracovaniu návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb. Starostka obce oboznámila všetkých prítomných o už aktuálne poskytovaných sociálnych službách v obci, následne hovorila o plánovaných aktivitách a projektových zámeroch v rámci ďalšieho rozvoja v poskytovaní sociálnych služieb ako napríklad vybudovanie denného stacionára pre seniorov, výstavba nového pobytového zariadenia pre občanov v seniorskom veku, rekonštrukcia zdravotného strediska, komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu V. Beniaka či výstavba nových obecných bytov zo ŠFRB a z dotácií MDV a RR SR so spoluúčasťou obce. Pani starostka po prezentovaní týchto plánov odovzdala slovo predsedníčke sociálnej komisie pani MUDr. Szabovej, aby predniesla poslancom a verejnosti návrh KPSS na roky 2018-2022, ktorý je koncipovaný podľa usmernení MPSVaR to znemená, že obsahuje vymedzenie základných pojmov problematiky sociálnej politiky a právny rámec v poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike, následne sociálno-demografickú analýzu so základnými charakteristikami obce i analýzou sociologických ukazovateľov. Dôležitou časťou KPSS je analýza už poskytovaných soc. služieb v obci, za ktorou nasleduje analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, teda obyvateľov obce vypracovaná na základe výsledkov dotazníkového prieskumu verejnosti. Dokument obsahuje i SWOT analýzu, ktorá slúži ako nástroj strategického plánovania a poukazuje na silné a slabé stránky a na určenie príležitostí a ohrození pre komunitu. Najpodstatnejšou časťou dokumentu je stanovenie priorít a cieľov. Obec si v plánovaní na päť rokov stanovila štyri základné priority a ciele, ktoré sa bude snažiť naplniť v súvislosti s verejnými výzvami. V tejto časti boli všetci prítomní oboznámení už so spomínaným plánovaným rozvojom a vybudovaním zariadení pre seniorov, rekonštrukciách zdravotného strediska i kultúrneho domu V. Beniaka, no v plánovaní sa nezabudlo ani na obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a ohrozených patologickými javmi či segregovanú komunitu obyvateľstva obce, a to so snahou o podporou udržateľnosti v poskytovaní terénnej sociálnej práce, ktorá už v obci vďaka účasti obce na projektoch MPSVaR dobre funguje. V plánovaní sa nezabudlo ani na deti a mládež, pre ktoré sa obec bude snažiť s využitím verejných zdrojov zabezpečiť a pokúsiť sa o zriadenie strediska záujmu, v ktorom by sa poskytovali združené služby ako sociálne a zdravotné poradenstvo, prevencia, osveta pracovné aktivity workshopy a podobne. A pokiaľ sa tieto služby nepodarí obci poskytovať, tak ich zabezpečiť prostredníctvom iného poskytovateľa. Jedným z nich, ktorý by mal záujem a zaslal obci i písomnú žiadosť o prenájom priestorov na takýto účel je OZ DOMICIL ZSS, ktorého zámer prišla osobne odprezentovať pani Režná, preto jej pani Szabová následne odovzdala slovo. Pani Režná v krátkosti oboznámila prítomných o aktivitách OZ, smerovaní a plánoch. Jej písomnou žiadosťou o prenájom obecných priestorov a zámerom činnosti sa bude OZ zaoberať na najbližšom stretnutí. Po prezentácií ako KPSS tak zámerom OZ DOMICIL ZSS starostka obce dala možnosť na vyjadrenie poslancom obecného zastupiteľstva i prítomnej verejnosti. Všetci prítomní vyjadrili k návrhu súhlasný postoj a nemali žiadne pripomienky, preto sa pristúpilo k ďalšiemu bodu programu.

K bodu 4) Kanalizácia – vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
K tomuto závažnému problému pristupujú obyvatelia obce veľmi vlažne a mnohí si neuvedomujú vážny dopad svojho nerozvážneho konania. Do kanalizácie sa tak z domácností dostáva odpad, ktorý tam nepatrí ako vlhčené hygienické utierky, dámske hygienické vložky, deky či iné textílie, ktoré spôsobujú poškodenie nožov či čerpadiel, upchávanie potrubia čím sa navyšujú výdavky obce na časté opravy. No má to ešte jeden nepriaznivý dopad a síce, že pri upchávaní sa navyšuje spotreba vody na pretláčanie a preplachovanie čím sa zvyšujú i ceny za stočné, ktoré určuje ÚRSO. V tejto súvislosti bolo spomenuté i aktuálne konanie nezodpovedného občana, ktorý do verejnej kanalizácie vylial doposiaľ nezistené množstvo motorového oleja čím spôsobil značné škody. V tejto súvislosti vyzvala pani starostka všetkých prítomných o spoluprácu a aktivitu občanov, pretože pri nezistení konkrétneho páchateľa, spôsobené škody či už vyčistenie alebo poruchy prípadné pokuty za znečistenie vody budú musieť znášať všetci občania s upozornením, že výšky pokút pri verejnom znečistení sa pohybujú v tisícoch eur, tak aby mali občania túto vec na zreteli a nebáli sa oznámiť takéto nezákonné a nezodpovedné konanie či už anonymne, telefonicky alebo osobne, ale hlavne včas, aby sa zabránilo prípadným škodám.

Na záver 3. verejného zhromaždenia občanov starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť.

Zapísala: Mgr. Eva Rohutná


Bc. Mária Lachkovičová
starostka obce


 
ÚvodÚvodná stránka