Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Získanie informácií

Povinne zverejňované informácie obce ako povinnej osoby podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám voči obci Chynorany ako povinnej osobe na základe žiadosti podanej ústne, písomne, osobne do podateľne obecného úradu alebo poštou, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom.

Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia na základe žiadosti. Informácie na účel opakovaného použitia môže povinná osoba zverejniť aj bez žiadosti.


Informácie, ktoré obec Chynorany sprístupňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. môžu žiadatelia získať:

  • na webovom sídle obce Chynorany www.chynorany.sk
  • na úradnej tabuli pred budovou Obecného úradu v Chynoranoch, ul. Cintorínska 45/1 

Informácie je možné zistiť alebo žiadať na Obecnom úrade Chynorany počas pracovných dní nasledovne:

Pondelok - piatok  od 7:30hod. - 11:30hod., 12:30hod - 16:00hod.


Pre podanie žiadosti písomne je podacou adresou: 

Obecný úrad

Cintorínska 45/1

956 33  Chynorany


Pre podanie žiadosti elektronickou poštou:

podatelna@chynorany.sk


Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

a) Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom podateľne obecného úradu v Chynoranoch alebo poštou na adresu: Obecný úrad, Cintorínska 45/1, 956 33 Chynorany.

b) Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.


Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať:

Sprístupnenie  informácií na žiadosť:
Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Chynorany vybaví bez zbytočného dokladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov /§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z./ môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Obec Chynorany ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 ž 12 zákona č. 211/2000 Z.z.

Materiálové náklady spojené s vyhotovením kópie:

Jeden list A4 jednostranný                            0,09 eura

Jeden list A4 obojstranný                              0,18 eura

Jeden list A3 jednostranný                            0,20 eura

Jeden list A3 obojstranný                              0,35 eura

Poštová obálka malá A6                                0,01 eura

Poštová obálka A5                                        0,02 eura

Poštová obálka A4                                        0,07 eura

1 kus DVD                                                    0,60 eura

1 kus CD                                                       0,40 eura  

Náklady spojené s odoslaním informácie sa účtujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

Spôsob úhrady:

a) v hotovosti v pokladni obecného úradu

b) bezhotovostným prevodom na účet v banke  IBAN: SK82 0200 0000 0000 0292 7192.


 

Formulár - Žiadosť o poskytnutie informácie

ziadost_o_poskytnutie_informacie.pdf(709.8 kB)ziadost_o_poskytnutie_informacie.pdf
ÚvodÚvodná stránka